en

Melia Danang Hotel and Resort

Thực hiện, chuyển giao tiêu chuẩn kỹ thuật của Tập đoàn Melia đến Dự án trong quá trình đầu tư