en

Tư vấn đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ Du lịch

+ Đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ Du lịch các bộ phận trong Khách sạn/Khu Du lịch

+ Bồi dưỡng kiến thức phục vụ Du lịch chuyên nghiệp theo yêu cầu