en

Quản lý Khách sạn, Khu Du lịch

Quản lý, vận hành Khu Du lịch/Khách sạn theo hợp đồng Quản lý khách sạn