en

Set -up, vận hành Khách sạn, Khu du lịch

+ Set up các khách sạn/Khu du lịch chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác

+ Reset up các khách sạn/Khu du lịch đang hoạt động theo yêu cầu của Chủ đầu tư phù hợp với tiêu chuẩn Du lịch