en

Tư vấn lập dự án đầu tư Khu du lịch, Khách sạn

+Thu thập số liệu, khảo sát thực địa khu vực lập dự án đầu tư

+Lập dự án đầu tư khu du lịch, khách sạn